ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ
ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ

ᠴᠡᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠡᠢ᠌ᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠺᠤᠫᠢᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠃
ᠳᠠᠩ ᠬᠠᠰᠢᠯᠲᠠ < >
ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠬᠠᠰᠢᠯᠲᠠ 《》
ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ 〔〕
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ( )
ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠴᠡᠭ᠄
ᠴᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠭ  ᠁
ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤ  ᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊᠊
ᠤᠪᠤᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭ ·
ᠴᠡᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠠ ᠠᠷᠠᠪ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠢ᠌ᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠦᠪ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠄ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2 ᠊ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠃  
ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠵᠢ shif + 7 ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃